RODO

 Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Restauracja Absynt Artur Kret z siedzibą w Nowym Targu (34-400) przy ul. Zachemskiego 5, NIP 7352700929, Regon 120970223
2. Przedstawiciel administratora danych osobowych
Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:
Artur Kret, Ul. Zachemskiego 5, 34-400 Nowy Targ, Telefon: 662468486,
Mail: restauracja@absynt-nowytarg.pl
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
KLIENCI Administratora:
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c RODO, w celu realizacji zawartej umowy, zlecenia, prawidłowej obsługi wynikającej z działalności Administratora- prowadzenie restauracji (w tym miedzy innymi: przyjęcie rezerwacji, ustalenie menu, potwierdzanie rezerwacji i menu, obsługa gości w restauracji i poza nią w formie kateringu, wystawienie faktury za wykonaną usługę, przyjęcie płatności za wykonaną usługę).
DOSTAWCY Administratora:
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c RODO,
W celu w celu realizacji zawartej umowy, zlecenia, zamówień na produkty lub usługi niezbędne do prawidłowej działalności Administratora- prowadzenie restauracji, również w celu tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne.
4. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie ich uniemożliwia realizację umowy, zlecenia, obsługi w ramach działalności restauracji, zamawiania i odbioru towarów lub usług.
5. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres7 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu lub sprzedaży i wszelkie postępowania zakupowe lub sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umów, zleceń zamówień itp., oraz jeżeli pozwalają na to przepisy stosownych ustaw i rozporządzeń na podstawie których rozliczne są wszelkie podatki, daniny, ZUS. .
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Urzędy Państwowe w tym między innymi: ZUS, Urząd skarbowy, Sanepid, jeżeli wynika to z obowiązujących ustaw. Dane Dostawców mogą być również przekazanie Klientom, dla którego Administrator wykonuje zlecenie i podanie danych jest niezbędne do jego wykonania.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania swoich danych osobowych
-żądania usunięcia swoich danych osobowych
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
-żądania przenoszenia danych osobowych
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa i to za jakiego prawa mogą Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
9. Skarga do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016r.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Z poważaniem
Restauracja Absynt Artur Kret
© Copyright Restauracja Absynt 2013 || Projekt i wykonanie: strony www Zakopane "U Ciwersa"